Trivsel på ungdomsuddannelser – inspirationskatalog

Find relevante rapporter, vejledninger og undervisningsmaterialer, som kan bidrage til arbejdet med elevtrivsel på ungdomsuddannelserne.

Der er en tæt sammenhæng mellem elevernes faglige og sociale trivsel. Elever der ikke trives i klassen eller på skolen, kan have svært ved at rykke sig fagligt, og omvendt kan det påvirke elevernes trivsel negativt, hvis de kommer bagud med det faglige. Det er vigtigt for elevernes trivsel, at de oplever, at de hører til blandt skolens faglige og sociale fællesskaber, trives i undervisningen og kan få faglig eller personlig støtte, hvis de gennemgår en svær periode (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019).

Arbejdet med at skabe god elevtrivsel kræver et fokus på hele uddannelsen, hvor både ledelse, lærere og vejledere/elevcoaches spiller en vigtig rolle (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019).

Gennem partnerskabet skaber vi sammen rammerne for god trivsel og sundhed for eleverne på de københavnske ungdomsuddannelser. Vi ved, at det største udbytte kommer af at igangsætte aktiviteter på forskellige niveauer. Det er vigtigt at arbejde med de rammer og strukturer, der former de unges hverdag og ikke kun fokusere på individuel støtte. Det gør vi fx ved at udarbejde trivselspolitik eller forbedre de fysiske rammer for fællesskab og læring i samarbejde med ungdomsuddannelserne i København.

Her har vi samlet relevante rapporter, vejledninger og undervisningsmaterialer, som kan bidrage til arbejdet med elevtrivsel på ungdomsuddannelserne. Materialerne er udviklet af centrale aktører på området, og skal ses som et supplement til de tiltag, som gennemføres i regi af Partnerskabet om bedre trivsel og sundhed blandt unge.

Materialet er udviklet til ledere, vejledere og lærere på de københavnske ungdomsuddannelser. En stor del er målrettet gymnasiale uddannelser, men andre uddannelsesretninger kan også finde inspiration her på siden.

Helhedsorienterede trivselstiltag

Vis alle

Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2019

Rapporten omhandler elevtrivsel og giver anbefalinger til, hvordan de gymnasiale uddannelser kan arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel blandt eleverne. Rapportens hovedfund er bl.a., at lærerne spiller en afgørende rolle i det at skabe social og faglig trivsel, og at arbejdet med trivsel er mest virksomt, når det foregår som en fælles indsats på hele uddannelsen.

Rapporten peger på tre vigtige arenaer, som uddannelser kan arbejde med, hvis de vil forbedre den faglige og sociale trivsel: Sociale og faglige fællesskaber på uddannelsen, Undervisning og arbejdsformer samt Støtte og ressourcer til elever, der i perioder har brug for ekstra hjælp.

Se rapporten (eva.dk)

Inspirationskatalog, der er udarbejdet på baggrund af rapporten, sætter fokus på tiltag indenfor de tre arenaer og giver anbefalinger til organiseringen af trivselsarbejdet på uddannelsen.

Se inspirationskataloget (eva.dk)

Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Danmarks Evalueringsinstitut, 2021

Rapporten omhandler elevtrivsel og giver anbefalinger til, hvordan erhvervsuddannelserne kan arbejde med at styrke elevernes trivsel og motivation for at gennemføre uddannelsen. Rapportens hovedfund er bl.a., at der er en statistisk sammenhæng mellem trivsel og frafald, og at faglig og social trivsel hænger sammen, ligesom trivsel og læring hænger sammen.

Rapporten peger på tre vigtige arenaer, som uddannelser kan arbejde med, hvis de vil forbedre den faglige og sociale trivsel for deres elever: Undervisning og arbejdsformer, Faglige og sociale fællesskaber på uddannelsen og Støtte og ressourcer til elever, der i perioder har brug for ekstra hjælp.

Rapporten viser også, at det er afgørende for trivselsarbejdet, at uddannelsens ledelse og de organisatoriske rammer støtter op om arbejdet med trivsel. Derudover er det særligt vigtigt for erhvervsuddannelserne at have fokus på elevernes trivsel i forbindelse med skift fra skole til praktik, som kan være sårbare perioder.

Se rapporten (eva.dk)

Inspirationskatalog, der er udviklet på baggrund af rapporten, som beskriver anbefalinger til det strategiske arbejde med elevtrivsel, tiltag indenfor de tre arenaer og ved overgange fx mellem praktik og skole.

Se inspirationskataloget (eva.dk)

Trivselsindsatser i gymnasiet - En go' Bgym

Statens Institut for Folkesundhed, 2020

Inspirationskataloget sætter fokus på stress, fællesskaber, søvn, bevægelse samt mad og måltider. Inspirationskataloget består af 17 tiltag, der beskriver, hvordan man kan skabe støttende rammer, der fremmer elevernes trivsel og sundhed. Eksempler på tiltag, som udfoldes i inspirationskataloget, er et studievejlederoplæg om redskaber til planlægning og tidsprioritering, årshjul for afleveringer, deadline senest kl. 21 for skriftlige afleveringer, reducere omfanget af karakterer, trivselssamtaler, mentorordning og mindfulness.

Se inspirationskataloget (sdu.dk)

Undervisningsmaterialet adresserer nogle af de vigtigste personlige, sociale og samfundsmæssige faktorer med betydning for stress, søvn, bevægelse, måltider og fællesskab blandt unge. Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så det opfylder udvalgte læringsmål i naturvidenskabeligt grundforløb, dansk, samfundsfag og idræt.  I danskundervisningen sættes der fx fokus på at skabe gode rammer for et godt klassefællesskab, hvor der bliver introduceret til makkerskaber og netværksgrupper.

Se undervisningsmaterialet (sdu.dk)

Opdag mistrivsel med screeningsværktøjet WHO-5

Screeningsværktøjet WHO-5 trivselsindeks er et redskab, der hjælper lærere og vejledere til at opdage tegn på mistrivsel blandt de unge.

Her kan lærere og vejledere stifte kendskab til trivselsmålingen WHO-5, der skal vise tegn på tidlig mistrivsel hos unge.

Værktøjet WHO-5 måler den generelle trivsel ud fra 5 spørgsmål om, hvordan eleverne har følt sig tilpas de seneste 14 dage.

I bliver sat ind i, hvordan I skal bruge værktøjet. I bliver også vejledt i, hvordan I kan lave trivselsmålingerne i klasserne, beregne scoren og hvordan I skal fortolke resultaterne.

Efterfølgende er det jeres studievejledere eller lærere, der gennemfører målingerne.

Det er frivilligt, om eleverne vil svare på spørgsmålene. Hvis der efter målingen er behov for en samtale med elever, der ikke trives, kan I gennemføre opfølgende samtaler med eleverne.

Det tager omkring 15 minutter at gennemføre en trivselsmåling i en klasse.

Præstationskultur

Vis alle

Præstationskultur i skolen

Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2017

Præstationer og forventninger er en naturlig og uundværlig del af uddannelseslivet. Udfordringen er, når fokus på præstationer kommer til at fylde for meget og påvirker trivslen og undervisningsmiljøet negativt.

Inspirationsmaterialet beskriver fire temaer i præstationskulturen: forventninger, karakterer, nulfejlskultur og konkurrence. I materialet gives konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med disse temaer – sammen med eleverne. Materialet skal støtte og inspirere lærere, undervisere, studievejledere og ressourcepersoner til at indgå i konstruktive dialoger med eleverne omkring det at være ung i en præstationskultur.

Se inspirationsmaterialet (dcum.dk)

Inspirationsmaterialet suppleres af et dialogværktøj, som hjælper lærere og elever med at reflektere over, hvordan præstationspres påvirker dem, og hvad der kan gøres i den enkelte klasse. Forud for dialogen i klassen kan eleverne se DCUMs korte video om præstationskultur.

Introduktion til materialet kan tilsendes af jeres kontaktperson fra Københavns Kommune.

Dialogkort: Ta’ en snak om præstationskultur (dcum.dk)

Instruktion til dialogkort (dcum.dk)

Video om præstationskultur (youtube.com)

Feedback som en integreret del af undervisningen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2017

Ved at arbejde med forskellige feedbackformer i undervisningen, skabes der plads til både et øverum og et bedømmelsesrum. Det kan være med til at modvirke elevernes oplevelse af præstationspres og påvirke elevernes faglige og sociale trivsel positivt.

Vidensopsamlingen omhandler, hvordan lærere kan arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen. Formativ evaluering og feedback spiller en central rolle i undervisningen og i elevernes læreproces men også for den studiekompetence, som eleverne skal udvikle. Vidensopsamlingen består af hovedpointer fra forskning og konkrete eksempler fra udviklingsarbejde på området.

Se vidensopsamling (eva.dk)

Plakaten fremhæver fire feedbackelementer, der er særligt virkningsfulde i for hold til at understøtte gymnasieelevernes læring bedst muligt.

Plakat: 4 elementer i god feedback i gymnasiet (eva.dk)

Forsøg med karakterfri 1.g.

Danmarks Evalueringsinstitut, 2020

Rapporten omhandler indsatser og forsøg med karakterfri 1.g-klasser set fra et lærer-, elev- og ledelsesperspektiv. Rapporten beskriver, hvilken betydning karakterer, karakterfrihed og feedback har for elevernes motivation, tilgang til opgaver og undervisning samt betydningen for deres trivsel og relationer til lærer og klassekammerater.

Se rapporten (eva.dk)

Undervisningsmiljø

Vis alle

Undervisningsmiljørepræsentant (UMR)

Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2016

Undervisningsmiljørepræsentanter er elevrepræsentanter, som varetager elevers interesser omkring undervisningsmiljø og indgår i uddannelsesstedets arbejde med undervisningsmiljø. Ifølge Undervisningsmiljøloven har elever ret til at vælge to repræsentanter til hver arbejdsmiljøgruppe på uddannelsesstedet.

Undervisningsmiljørepræsentanterne samarbejder med uddannelsens arbejdsmiljøgrupper om at sikre et forsvarligt undervisningsmiljø, der fremmer elevernes mulighed for trivsel, udvikling og læring. Undervisningsmiljørepræsentanterne har både fokus på de fysiske rammer, indeklima og udeområder og på elevtrivsel såsom mobning, stress, ensomhed mv.

Vejledningen beskriver undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde og støtter de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med at leve op til kravene om elevinddragelse. Vejledningen er baseret på undervisningsmiljølovens regler og anden relevant lovgivning.

Se vejledningen (dcum.dk)

DCUM og Danske Skoleelever har udviklet et kursus, som klæder eksisterende og kommende UMR-elever på til opgaven. Kurset varer en dag og indeholder viden, øvelser og workshops. Kurset er målrettet alle elever på alle uddannelsestyper. Kurset koster 1200 kr. pr. deltager, og tilmelding sker på DCUMs hjemmeside.

Tilmelding til kursus (dcum.dk)

Dialogværktøjet ”Ta’ en snak om undervisningsmiljø” er målrettet undervisningsmiljørepræsentanter på ungdomsuddannelser og anvendes, når repræsentanterne skal tage en snak med de øvrige elever om undervisningsmiljøet på uddannelsen. Værktøjet består af en dialogøvelse med udgangspunkt i 9 cases og dertilhørende spørgsmål samt en brainstorm-øvelse og skabelon til handlingsplan.

Materialet omhandler emner som indretning, oprydning, præstationspres, fællesskaber på tværs, koncentrationsbesvær, SoMe adfærd, luftkvalitet og idéer til arbejdet med undervisningsmiljøet.

Se dialogværktøjet (dcum.dk)

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2016

Et værktøj til at gennemføre den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering og til at udarbejde en handlingsplan for, hvordan undervisningsmiljøet kan forbedres. Ved brug af værktøjet dokumenteres samtidig fremgangsmåde og resultater, som kan offentliggøres.

Undervisningsmiljørepræsentanterne spiller en central rolle i undervisningsmiljøvurderingens fire faser, både når det handler om dataindsamling, fortolkning og idégenerering. Undervisningsmiljørepræsentanterne har en særlig indgang til at involvere og engagere uddannelsens øvrige elever, så alle bliver aktive i at skabe et godt undervisningsmiljø.

Se værktøj til undervisningsmiljøvurdering på ungdomsuddannelser (dcum.dk)

Et godt indeklima

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Et godt indeklima giver bedre forudsætninger for koncentration og læring, og styrker eleverne sundhed og trivsel. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har en række tilbud, der kan guide jer i arbejdet med indeklimaet på skolen. 

Indeklimaguiden giver overblik over indeklimaets væsentligste parametre (lys, lyd, luftfugtighed, temperatur og CO2-niveau), og kan bruges som tjekliste, når I gennemgår et lokale eller hele skolen. For hvert element angives mulige årsager til problemet og giver samtidig anbefalinger til hvad I kan gøre – både her-og-nu og på længere sigt.

Se Indeklimaguiden (dcum.dk)

Lån gratis indeklimaloggere. Indeklimaloggere kan måle CO2-niveau, luftfugtighed, temperatur og støj i et lokale og er et oplagt supplement til indeklimaguiden. Indeklimaloggerne kan lånes gratis hos DCUM. I finder kontaktoplysningerne til DCUM via linket herunder.

Se mere om lån af gratis indeklimaloggere (dcum.dk)

Kortlægning af skolens indeklima ved hjælp af app’en ”IK-tjek”. Indeklimaet kan kortlægges på 1-2 dage. Appen kræver ingen forudgående kundskaber at bruge, og enhver af skolens ansatte vil hurtigt kunne identificere eventuelle indeklimaudfordringer i skolens lokaler. På baggrund af kortlægningen udarbejder app'en automatisk en rapport, samt skræddersyet vejledning og gode råd til indeklimaforbedringer på netop jeres skole.

Læs om appen IK-tjek (iktjek.dk)

Idékatalog til kantiner - En go' Bgym

Statens Institut for Folkesundhed, 2019

Idekataloget indeholder tips, råd og gode ideer til et sundt og varieret udvalg i kantinen. Formålet er at øge elevernes adgang til en sunde morgenmads-, frokost- og mellemmåltider. I kan dermed være med til at påvirke og støtte jeres elever i at træffe sunde valg i forhold til deres mad- og måltidsvaner i skoletiden.

Se idekatalog til kantiner (mitsdu.dk)

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

Dansk Center for Undervisningsmiljø og LGBT+ Danmark, 2022

Statistisk sidder der 1-2 LGBT+-elever i hver klasse/på hvert hold, og undersøgelser viser, at LGBT+-elevgruppen mistrives i højere grad end øvrige elever. Næsten hver 3. LGBT+-elev forsøger at skjule sin kønsidentitet og/eller seksuelle orientering, fordi de oplever, at skolen er et utrygt sted at være åben omkring det. Eleverne oplever, at lærerne ikke altid har værktøjerne og sproget til at arbejde med emnet.

DCUM og LGBT+ Danmark har samlet viden, råd og værktøjer til fagprofessionelle til at understøtte LGBT+-elevers trivsel. Materialet har til formål at fremme åbenhed og respekt for mangfoldighed, udbrede og formidle viden om køn, kønsudtryk, seksuelle orienteringer og forskellige familiekonstellationer. Samtidig er formålet at understøtte ungdomsuddannelserne i arbejdet med at sikre et inkluderende undervisningsmiljø og fremme trivsel for LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer.

Materialet består af flere dele, som kan anvendes i sammenhæng eller læses og bruges hver for sig.

”Viden og fakta om LGBT+” indeholder statistik og viden om bl.a. LGBT+-personers trivsel og erkendelsesfaser, køn og kønsforståelser, som kan klæde medarbejdere på ungdomsuddannelser på til at arbejde med trivsel for LGBT+-elever.

Se Viden og fakta om LGBT+ (dcum.dk)

Råd til medarbejdere og ledelse om, hvordan der kan arbejdes forebyggende for at sikre et anerkendende og inkluderende miljø for alle elever på skolen, herunder LGBT+-elever.

Se Skab inkluderende undervisningsmiljøer – også for LGBT+-elever (dcum.dk)

Praktisk guide til håndtering af mistrivsel blandt LGBT+-elever.

Se Praktisk guide til håndtering af mistrivsel blandt LGBT+-elever (dcum.dk)

Dialogværktøjet ”Ta’ en snak om LGBT+” er målrettet medarbejdergruppen og består af en række situationer og refleksionsspørgsmål. Dialogværktøjet kan anvendes til at drøfte og reflektere over egen praksis ift. at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle føler sig trygge, anerkendt og inkluderet.

Se Dialogværktøj ”Ta’ en snak om LGBT+” (dcum.dk)

Undervisningsforløb hvor eleverne udarbejder deres egen kampagne om respekt for mangfoldighed ift. køn, kønsudtryk og seksuel orientering.

Se lærervejledning til mangfoldighedskampagne (dcum.dk)

Se skabelon til kampagneplakat (dcum.dk)

Derudover findes der på hjemmesiden dcum.dk små videoklip, som kan bruges i dialogen på skolen.

Mobning - forebyggelse og håndtering

Vis alle

Antimobbestrategi

Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2021

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle ungdomsuddannelser have en antimobbestrategi. Antimobbestrategien giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning ved at beskrive, hvordan uddannelsen forebygger og håndterer mobning i praksis.

Antimobbestrategien kan i samspil med uddannelsens trivselspolitik eller værdiregelsæt bidrage til at styrke det daglige arbejde med at etablere et godt psykisk undervisningsmiljø og styrke trivslen blandt eleverne.

DCUMs skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde eller revidere uddannelsens antimobbestrategi. Skabelonen er målrettet uddannelsens ledelse, bestyrelse og undervisningsmiljørepræsentanter.

Hvis I ønsker hjælp/sparring til at udarbejde eller revidere jeres antimobbestrategi, kan I kontakte jeres kontaktperson fra partnerskabet.

Se skabelon til antimobbestrategi (dcum.dk)

Trygge fællesskaber - forebyggelse af mobning

Dansk Center for Undervisningsmiljø

For at forebygge mobning er det vigtigt at skabe stærke og inkluderende fællesskaber. Et trygt fællesskab bidrager til et godt undervisningsmiljø og fremmer elevernes læring.

Materialet består af klasseøvelser målrettet dialog og refleksion om mobning, udelukkelser og krænkelser og en lærervejledning med kort introduktion til, hvad mobning er, og hvornår handling er påkrævet. I øvelserne tager eleverne stilling til udsagn om fx grænsesætning, det sociale fællesskab eller ansvar og dilemmaer om fx elever, der bliver behandlet dårligt eller talt nedladende til.

Øvelserne er også velegnede til at skabe dialog om generel klassetrivsel og samspil/dynamikker mellem elever.

Se klasseøvelser (dcum.dk)

Det er desuden muligt at bestille dialogværktøjet “Ta’ en snak om mobning og fællesskaber på EUD”. Materialet omhandler temaer som social bagage, positioner, grænser og humor og angst for eksklusion. Materialet koster 30 kr. pr. stk. og kan bestilles på dcum.dk.

Introduktion til materialet kan tilsendes af jeres kontaktperson fra Københavns Kommune.

Mobning eller lignende – håndtering

Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2021

Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra. Årsagen, til at der foregår mobning eller mobbelignende situationer, skal ofte findes i en manglende tolerance i fællesskaber og ikke ved at se på, hvad der bliver mobbet med, eller hvem der bliver mobbet.

Vejledningen indeholder en kort introduktion til, hvad mobning er og hvorfor mobning opstår. Vejledningen beskriver, hvornår det er påkrævet, at problemer håndteres efter undervisningsmiljølovens regler om ”mobning og lignende”. Derudover præsenteres 8 tegn på mobning og mobbelignende situationer, som er udtryk for, at dynamikken i en gruppe eller et klassefællesskab bør undersøges nærmere. Af vejledningen fremgår det, at handling allerede er påkrævet før, der er tale om decideret mobning.

Se vejledningen ”Hvad er mobning og mobbelignende situationer” (dcum.dk)

Værktøj til afdækning af situationen er målrettet situationer, hvor det er konstateret, at der foregår mobning eller lignende. Her afdækkes, hvad der foregår mellem eleverne, og hvorfor problemerne er opstået. Materialet indeholder refleksionsspørgsmål til at guide afdækningen og skemaer til at registrere overvejelser og observationer under afdækningen. Med udgangspunkt i afdækningen udarbejdes en handlingsplan med konkrete indsatser, se DCUMs værktøj til udarbejdelse af handlingsplan.

Ifølge undervisningsmiljøloven er det et krav, at der er udarbejdet en handlingsplan senest 10 arbejdsdage efter, at mobning eller lignende er konstateret. Værktøjerne er målrettet grundskolen, men store dele er også relevant for ungdomsuddannelser.

Se værktøjet ”Afdæk situationen – når der foregår mobning eller lignende” (dcum.dk)

Se værktøjet ”Handlingsplan for situationer med mobning eller lignende” (dcum.dk)

Introduktion til materialet kan tilsendes af jeres kontaktperson fra Københavns Kommune.

Krænkende billeddeling og digital mobning - forebyggelse og håndtering

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Deling af billeder og videoer fylder mere og mere i unges hverdag. Det er en naturlig del af det at skabe fællesskaber, vedligeholde relationer, udforske grænser og dele oplevelser. Det kan være svært for unge at kende konsekvenserne af det, der foregår på sociale medier, og at det kan gå hårdt udover dem, som fx er udsat for deling af krænkende billeder.

Inspirationsmaterialet er målrettet ledelse og lærere i arbejdet med at forebygge deling af krænkende billedmateriale og håndtering af konkrete situationer. Materialet består af følgende:

Se råd og anbefalinger til ledelse og lærere (dcum.dk)

Se 4 cases til dialog i lærergruppen (dcum.dk)

Se inspiration til en beredskabsplan i tilfælde af krænkende billeddeling blandt skolens elever (dcum.dk) NB! Lavet inden den seneste lovændring på området.

Dialogværktøjet er målrettet skolens klasser, som har til formål at få eleverne til at reflektereover deres brug af sociale medier og sammen etablere principper for adfærd, som kan hjælpe til at forebygge digitale krænkelser og mobning.

Links til dialogværktøjet Ta’ en snak om krænkende billeddeling

Projekt Netwerk – klassekultur, fællesskab og forebyggelse af ensomhed

Ventilen

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden om problemet og bryder tabuer.

Med Projekt Netwerk får elever og lærere redskaber til at håndtere ensomheden og skabe bedre fællesskaber blandt eleverne. Netwerk handler om at skabe stærke fællesskaber og god klassekultur, og giver viden om ensomhed til unge på ungdomsuddannelser.

Netwerk består af en række lektioner, der sætter rammen for diskussioner om en god klassetrivsel, og giver eleverne viden om ensomhed, social mistrivsel og hjælpemuligheder. Elementer som makkerskaber og fællesskabende aktiviteter sikrer, at alle elever i klassen lærer hinanden at kende og får større forståelse for hinandens forskelligheder. Samtidig bliver lærerne i Netwerk klædt på til at se de elever, der mistrives, og sørge for, at der bliver taget kontakt til de elever, de er bekymrede for.

Læs om projekt Netwerk (projektnetwerk.dk)

Se priser (projektnetwerk.dk)