Trivselspolitik

En trivselspolitik danner ramme for uddannelsens forebyggende arbejde med elevtrivsel.

Vi tilbyder rådgivning og sparring, hvis I skal revidere eller udarbejde en trivselspolitik på jeres ungdomsuddannelse.

Vi tager afsæt i fællesskaberne på skolen, i undervisningen og i elevernes behov for støtte.  

Derfor tager politikken udgangspunkt i de udfordringer, som ledelse, medarbejdere og elever på skolen oplever i løbet af hverdagen, samt data fra ”Ungeprofilundersøgelsen” og den viden som I på skolen selv har om elevernes trivsel. 

Formålet med en trivselspolitik er: 

  • Den skal vise og sætte rammerne for skolens værdier og mål og indeholde en handleplan for det forebyggende arbejde med trivsel. 
  • Den skal styrke skolens arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber og et godt undervisningsmiljø, der fremmer elevernes trivsel og læring og forebygger, at eleverne falder fra. 
  • Den skal gøre arbejdsgange og handlemuligheder synlige, når elever eller klasser oplever udfordringer.

Det byder vi ind med 

Vi kan understøtte arbejdet med at udarbejde en ny eller revideret politik for trivsel, og en handleplan der viser, hvordan de konkrete initiativer, når i mål.  

Her kan der være tale om jeres egne tiltag, men partnerskabet kan evt. også byde ind med aktiviteter. 

Vi faciliterer 3 workshops af halvanden times varighed. Her bliver der aftalt mål for trivsel og indhold til handleplanen. I nedsætter selv en gruppe bestående af elever, lærere, vejledere og ledelse, der deltager i arbejdet.  

Inden vi planlægger de 3 workshops, holder vi møder med både ledelse- og medarbejderrepræsentanter, så vi får så meget viden som muligt.  

Vi bidrager også med at sammenfatte pointer fra møder og workshops, og støtter jeres arbejde med at udforme trivselspolitikken og den tilhørende handleplan.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.