Information til forældre om Ungeprofilundersøgelsen 2023/24

Informationsbrev til forældre.

Kære forældre

Dit barn vil sammen med kommunens øvrige unge i perioden fra d. 1. november 2023 til d. 26. januar 2024 blive inviteret til at deltage i en kommunal undersøgelse af unges trivsel og sundhed. Undersøgelsen hedder Ungeprofilundersøgelsen og gennemføres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.  

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Vi gennemfører Ungeprofilundersøgelsen som et bidrag til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen hjælper med at indsamle viden om, hvordan det er at være ung i dag, hvilket er med til at hjælpe kommuner og uddannelsesinstitutioner i deres arbejde. De unges svar er med til at give alle unge et talerør og give uddannelsesinstitutioner og kommuner ny viden om unges trivsel og sundhed. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at styrke den forebyggende indsats på dit barns uddannelsesinstitution og i kommunen, hvilket kan bidrage til at øge unges trivsel og sundhed.

Frivilligt af deltage

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og hvis der er spørgsmål, som de unge ikke ønsker at svare på, kan de springes over. Ungeprofilundersøgelsen besvares i undervisningstiden. Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal deltage i undersøgelsen, bedes du kontakte uddannelsesinstitutionen, senest inden undersøgelsen gennemføres.

Behandling af data

Når dit barn besvarer spørgeskemaet, vil København Kommune indsamle og behandle personoplysninger om dit barn til brug for udarbejdelsen af statistik om unges trivsel og sundhed i Københavns Kommune. 

Disse oplysninger behandler vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Se beskrivelse af hvordan dit barns personoplysninger bliver behandlet nedenfor. 

 

Med venlig hilsen

Katrine Schjønning 
Folkesundhedschef 
Center for Forebyggelse og Folkesundhed 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Information om behandling af personoplysninger i undersøgelsen

Vis alle

1. Disse oplysninger indsamler vi

Københavns Kommune behandler de personoplysninger, som dit barn angiver i sin besvarelse af spørgeskemaet. Der vil i den forbindelse både være tale om almindelige og følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold. Spørgsmålene handler overordnet om trivsel, sundhed, hverdagsliv, rusmidler, risikoadfærd og kriminalitet. Københavns Kommune gennemfører undersøgelsen som en statistisk undersøgelse med respondenternes CPR-numre koblet til besvarelserne. Formålet med at indsamle besvarelserne med CPR-numre er; 

  • at de unges besvarelser kan indgå i statistiske analyser om unges trivsel, sundhed og frafald foretaget af kommunes analyseenheder. CPR – numrene vil blive behandlet i pseudonymiseret form og med fortrolighed fra analysemedarbejderne. CPR-numrene vil blive slettet efter 5 år. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og resultater af analyser vil kun ske i anonymiseret form (dvs. ikke personhenførbar form). 

CPR-numrene vil blive slettet hos BørnUngeLiv, når data er overført til kommunens analyse enheder. Dit barns svar vil udelukkende blive brugt til statistiske analyser, og vil aldrig kunne blive brugt til sagsbehandling.

Når dit barn skal besvare, skal der logges ind med Unilogin, så vi kan identificere dit barn. Oplysningerne kommer fra Styrelsen for It og Læring.

Alle oplysninger vil blive behandlet sikkert og fortroligt. 

2. Formålet med behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune behandler dit barns personoplysninger med henblik på at få et aktuelt billede af unges overordnede trivsel og sundhed i kommunen og på landsplan. For at danne dette billede vil dit barns personoplysninger indgå i statistiske og videnskabelige analyser, der foretages af os.

3. Retsgrundlaget for vores behandling

Behandling af dit barns personoplysninger sker udelukkende med henblik på at udføre statistiske og videnskabelige analyser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. 

Vi behandler dit barns CPR-nummer med henblik på entydig identifikation med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

4. Modtagere af dit barns personoplysninger

Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Kun efter aftale med København Kommune vil dit barns personoplysninger blive videregivet til forskere og forskningsinstitutioner til brug for forskning om unges trivsel og sundhed.

5. Opbevaring af dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som København Kommune indsamler og behandler til brug for den statistiske undersøgelse, slettes 5 år efter udløbet af besvarelsesperioden.

6. Undersøgelsens resultater

Vi viser kun resultater, hvor det ikke er muligt at genfinde enkeltpersoners svar. Det betyder også, at du og dit barns kammerater og lærere ikke vil kunne se, hvad dit barn har svaret.

7. Dit barns rettigheder

Dit barn har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 i særlige tilfælde en ret til at få slettet sine personoplysninger på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er angivet i afsnit 5 om opbevaring ovenfor. Reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 15, 16, 18 og 21 om ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning eller indsigelse er imidlertid ikke gældende, da oplysningerne om dit barn indsamles alene til brug for statistik og videnskabelige analyser. 

Du og dit barn har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dit barns personoplysninger, hvis du eller dit barn mener, at den er uretmæssig. I kan kontakte Datatilsynet fra din eller dit barns digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommunes behandling af dit barns personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dit barns ret til sletning, er du meget velkommen til at kontakte på e-mail pmu@kk.dk.

9. Generelle spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har generelle spørgsmål til Københavns Kommunes behandling af dit barns personoplysninger, er du meget velkommen til at skrive til vores Databeskyttelsesrådgiver via Databeskyttelsesrådgiveren | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).