Information til ungdomsuddannelser om Ungeprofilundersøgelsen 2023/24

Lærevejledning til ungdomsuddannelser.

Kære ungdomsuddannelse

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune gennemfører fra d. 1. november 2023 til d. 26. januar 2024 en kommunal ungeprofilundersøgelse.

På jeres ungdomsuddannelse inviteres alle eleverne til at deltage.

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Med Ungeprofilundersøgelsen får eleverne et talerør, og ungdomsuddannelsen og kommunen får ny og aktuel viden om elevers trivsel og sundhed. Kommunen og ungdomsuddannelsen kan bruge resultaterne fra undersøgelsen til at styrke den forebyggende indsats på uddannelsen og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke elevernes trivsel og sundhed samt reducere frafald. 

Kort om selve undersøgelsen

 • Afvikles i løbet af en enkelt undervisningstime i perioden 1. november 2023 til 26. januar 2024 for elever i aldersgruppen 15-30-årige (læreren er til stede under besvarelsen).
 • Københavns Kommune gennemfører undersøgelsen som en statistisk undersøgelse med respondenternes CPR-numre koblet til besvarelserne. Formålet med at indsamle besvarelserne med CPR-numre er;  
  • at elevernes besvarelser kan indgå i statistiske analyser om unges trivsel, sundhed og frafald foretaget af kommunens analyseenheder. CPR – numrene vil blive behandlet i pseudonymiseret form og med fortrolighed af analysemedarbejderne. CPR-numrene vil blive slettet efter 5 år. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og resultater af analyser vil kun ske i anonymiseret form (dvs. ikke personhenførbar form). 

CPR-numrene vil blive slettet hos BørnUngeLiv, når data er overført til kommunens analyseenheder

 • Eleverne logger ind med deres Unilogin og besvarer spørgeskemaet elektronisk på www.ungeprofilen.dk.
 • Det er frivilligt for eleverne at deltage, og de må altid springe spørgsmål over, de ikke ønsker eller kan svare på. 
 • Oplysningerne behandles sikkert og fortroligt. 
 • Det er muligt at besvare spørgeskemaet via computer, tablet eller smartphone.
 • Deltagelse er gratis for skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Undersøgelsen omfatter alle elever, der går på en ungdomsuddannelse i kommunen, uanset om de har bopæl i kommunen.

Spørgsmålene i undersøgelsen er målrettet aldersgruppen og omhandler følgende hovedemner: 

 • Trivsel 
 • Sundhed
 • Hverdagsliv
 • Rusmidler
 • Risikoadfærd
 • Kriminalitet 

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres via det kommunaltejede værktøj BørnUngeLiv.

VIGTIGT: Alle unge samt forældre til unge under 18 år skal informeres forud for undersøgelsen

Da det er en undersøgelse, der alene skal bruges til statistiske og videnskabelige analyser, er der ikke behov for samtykke. Der er til gengæld oplysningspligt. Det betyder, at alle elever samt forældre til elever under 18 år skal informeres forud for undersøgelsen. Der er udarbejdet informationsbreve til hhv. elever og forældre. Uddannelsesinstitutionen bedes videreformidle disse breve via den kanal, I normalt anvender til at informere jeres elever og deres forældre. Informationsbrevene er vedhæftet i samme mail, som dette informationsbrev til ungdomsuddannelser. 

Uddannelsesinstitutionens opgave

I kan udpege en kontaktperson, som kan bistå med den praktiske afvikling på jeres uddannelsesinstitution. Hvis forældre til elever under 18 år ikke ønsker, at deres barn skal deltage, vil forældrene i informationsbrevet blive bedt om at give jer besked, senest inden undersøgelsen gennemføres. Det er vigtigt, at læreren i den pågældende klasse får besked om, at eleven ikke skal deltage. 

Da spørgsmålene i spørgeskemaet er følsomme, er det vigtigt, at der skabes rammer for, at der er tilstrækkelig fysisk afstand mellem eleverne. Det anbefales derfor, at eleverne besvarer via smartphone eller tablet, da det bedst sikrer, at andre ikke kan se, hvad den enkelte svarer.

Det er vigtigt, at der er en lærer til stede under elevernes besvarelse af undersøgelsen.

Er der elever, der er fraværende, bør der så vidt muligt gives mulighed for at gennemføre undersøgelsen efterfølgende. Det er vigtigt, at så mange som muligt får lejlighed til at deltage.

Besvarelse på nettet

 • Eleverne skal logge ind på: www.ungeprofilen.dk 
 • Det er muligt at besvare spørgeskemaet via computer, tablet eller smartphone
 • Eleverne skal logge ind med deres Unilogin
 • Spørgeskemaet kan besvares i perioden fra d. 1. november 2023 til d. 26. januar 2024
 • Det tager typisk mellem 20 og 40 minutter at besvare spørgeskemaet
 • Eleverne skal huske at klikke på ”Afslut”, når de er færdige med at besvare spørgeskemaet

Opfølgning

Når Ungeprofilundersøgelsen er afsluttet, kan kommunen trække rapporter, hvor det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. 

Hjemmel

Se bilag med information om hjemmel til gennemførsel af undersøgelsen.

Support

Oplever I udfordringer i forbindelse med afviklingen af undersøgelsen, kan I kontakte BørnUngeLivs support alle hverdage på:

Kontakt

Har I spørgsmål til undersøgelsen, er I velkomne til at kontakte Københavns Kommune på e-mail pmu@kk.dk.

 

Med venlig hilsen

Center for Forebyggelse og Folkesundhed
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Bilag

Vis alle

Hjemmel til behandling af personoplysninger i forbindelse med deltagelse i Ungeprofilundersøgelsen 2023/24

Sundheds - og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune vil i perioden 1. november 2023 til 26. januar 2024 gennemføre Ungeprofilundersøgelsen 2023/24, der afvikles som en kommunal undersøgelse via onlineplatformen BørnUngeLiv.  

Ungeprofilundersøgelsen skal give et billede af, hvordan de unge oplever deres egen sundhed og sociale trivsel og risikoadfærd, herunder kriminalitet og rusmidler. På den baggrund kan kommunen få et samlet billede af unge i kommunen og sammen med uddannelsesinstitutioner sætte fokus på, hvad der er på spil og evt. efterfølgende iværksætte forebyggende indsatser.

I forbindelse med gennemførelsen vil kommunen indsamle og behandle de personoplysninger, som de unge angiver i deres besvarelser af spørgeskemaet i Ungeprofilundersøgelsen. Der vil i den forbindelse både være tale om almindelige og følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold. Spørgsmålene vil falde inden for de overordnede temaer sundhed, trivsel, risikoadfærd og kriminalitet. Derudover vil kommunen indsamle og behandle de unges CPR-nummer, der indsamles via Unilogin og gemmes sammen med de unges besvarelse. 

Regler om behandling af personoplysninger i statistisk og videnskabeligt øjemed 

Kommunen har hjemmel til at behandle personoplysninger i statistisk og videnskabeligt øjemed i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. 

Det fremgår af forordningens artikel 6, stk. 1, litra e, at almindelige, ikke følsomme personoplysninger lovligt kan behandles, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Opgaver i samfundets interesse omfatter bl.a. behandling i statistisk, historisk eller videnskabeligt øjemed. 

Følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold kan endvidere lovligt behandles, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. 

Personoplysninger, der er indsamlet med henblik på at udgøre statistiske eller videnskabelige undersøgelser, må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. Oplysningerne må derfor ikke bruges til administrative formål, fx konkret sagsbehandling. 

Kommunen behandler deltagernes CPR-nummer med henblik på entydig identifikation med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.