Information til unge om Ungeprofilundersøgelsen 2023/24

Informationsbrev til unge/elever.

Kære elev

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune vil gerne invitere dig og andre unge, der går på en ungdomsuddannelse i København, til at deltage i en kommunal undersøgelse af unges trivsel og sundhed. Undersøgelsen hedder Ungeprofilundersøgelsen og gennemføres af Københavns Kommune.

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Ungeprofilundersøgelsen bidrager med at skabe viden om, hvordan det er at være ung i dag, hvilket hjælper kommuner og ungdomsuddannelser i deres arbejde. På den måde er dine svar med til at give alle unge et talerør og give skoler og kommuner ny viden om unges trivsel og sundhed. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at styrke den forebyggende indsats på ungdomsuddannelser og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke unges trivsel og sundhed.

Frivilligt at deltage

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at svare på, kan du springe dem over. 

Ungeprofilundersøgelsen besvares i skoletiden fra d. 1. november 2023 til d. 26. januar 2024. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive informeret om undersøgelsen.

Behandling af data

Når du besvarer spørgeskemaet, vil Københavns Kommune indsamle og behandle personoplysninger om dig til brug for udarbejdelsen af statistik om unges trivsel og sundhed i Københavns Kommune. 

Disse oplysninger behandler vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Se beskrivelse af hvordan dine personoplysninger bliver behandlet nedenfor. Læs dem evt. sammen med dine forældre – især hvis du er under 18 år.

Jo flere der besvarer spørgeskemaet, jo bedre og mere solid viden kan vi få om jer unge. Vi håber derfor, at du har lyst til at deltage i undersøgelsen!

 

Med venlig hilsen

Katrine Schjønning
Folkesundhedschef
Center for Forebyggelse og Folkesundhed
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Information om behandling af personoplysninger i undersøgelsen

Vis alle

1. Disse oplysninger indsamler vi

Københavns Kommune behandler de personoplysninger, som du angiver i din besvarelse af spørgeskemaet. Der vil i den forbindelse både være tale om almindelige og følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold. Spørgsmålene handler overordnet om trivsel, sundhed, risikoadfærd og kriminalitet. Derudover vil vi behandle dit CPR-nummer. Formålet med at indsamle besvarelserne med CPR-numre er;  

  • at besvarelserne kan indgå i statistiske analyser om unges trivsel, sundhed og frafald foretaget af kommunes analyseenheder. CPR – numrene vil blive behandlet i pseudonymiseret form og med fortrolighed af analysemedarbejderne. CPR-numrene vil blive slettet efter 5 år. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og resultater af analyser vil kun ske i anonymiseret form (dvs. ikke personhenførbar form). 

CPR-numrene vil blive slettet hos BørnUngeLiv, når data er overført til kommunens analyse enheder. Dit svar vil udelukkende blive brugt til statistiske analyser og vil aldrig kunne blive brugt til sagsbehandling.

Når du skal besvare undersøgelsen, skal du logge ind med Unilogin, så vi kan identificere dig. Oplysningerne kommer fra Styrelsen for It og Læring.

Alle oplysninger vil blive behandlet sikkert og fortroligt.

2. Formålet med vores behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune behandler dine personoplysninger med henblik på at få et aktuelt billede af unges overordnede trivsel og sundhed i kommunen og på landsplan. For at danne dette billede vil dine personoplysninger indgå i statistiske og videnskabelige analyser, der foretages af os.

3. Retsgrundlaget for vores behandling

Behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med henblik på at udføre statistiske og videnskabelige analyser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. 

Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på entydig identifikation med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Kun efter aftale med Københavns Kommune vil dine personoplysninger blive videregivet til forskere og forskningsinstitutioner til brug for forskning om unges sundhed og trivsel.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

De personoplysninger, som Københavns Kommune indsamler og behandler til brug for den statistiske undersøgelse, slettes 5 år efter udløbet af besvarelsesperioden.

6. Undersøgelsens resultater

Vi viser kun resultater, hvor det ikke er muligt at genfinde enkeltpersoners svar. Det betyder også, at dine kammerater, lærere eller forældre ikke vil kunne se, hvad du har svaret.

7. Dine rettigheder

7. DINE RETTIGHEDER 

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 i særlige tilfælde en ret til at få slettet dine personoplysninger på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er angivet i afsnit 5 om opbevaring ovenfor. Reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 15, 16, 18 og 21 om ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning eller indsigelse er imidlertid ikke gældende, da oplysningerne om dig indsamles alene til brug for statistik og videnskabelige analyser. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at den er uretmæssig. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommunes behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af din ret til sletning, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail pmu@kk.dk.

9. Generelle spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har generelle spørgsmål til Københavns Kommunes behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at skrive til vores Databeskyttelsesrådgiver via Databeskyttelsesrådgiveren | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).