Information om Ungeprofilundersøgelsen 2023/24

Informationsbrev til ungdomsuddannelser.

Kære ungdomsuddannelse, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune gennemfører fra d. 1. november 2023 til d. 26. januar 2024 en kommunal ungeprofilundersøgelse. 

På jeres ungdomsuddannelse inviteres alle elever til at deltage. 

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Med ungeprofilundersøgelsen får ungdomsuddannelser og kommuner ny og aktuel viden om unges hverdagsliv, og de unge får ligeledes et talerør. 

Kommunen og ungdomsuddannelsen kan bruge resultaterne fra undersøgelsen til at fremme gennemførsel og trivsel og styrke den forebyggende indsats på uddannelsen.

Hvornår og hvordan?

Vis alle

Målgrupper

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres i Københavns Kommune for:

  • 15-30-årige, der går på en ungdomsuddannelse, herunder 10. klasse.

Tidspunkt

I 2023 er afviklingsperioden i Københavns Kommune:

  • Fra den 1. november 2023 til den 26. januar 2024. 

Temaer

Ungeprofilundersøgelsen består af spørgsmål inden for temaerne:

  • Trivsel 
  • Sundhed 
  • Familie-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv 
  • Rusmidler
  • Risikoadfærd

Gratis at deltage

Det er gratis for ungdomsuddannelser i kommunen at deltage.

Login

De unge besvarer spørgeskemaet elektronisk på www.ungeprofilen.dk i skoletiden. De unge skal anvende Unilogin for at besvare undersøgelsen. 

Det er frivilligt for de unge at deltage, og de må altid springe spørgsmål over, de ikke ønsker eller kan svare på. 

Mulighed for at fortsætte besvarelsen

Hvis en ung bliver afbrudt undervejs, er der mulighed for at logge ind igen og færdiggøre besvarelsen frem til midnat. 

Brug mobil eller tablet

Da spørgsmålene i spørgeskemaet er følsomme, er det vigtigt, at der skabes rammer, hvor der er tilstrækkelig fysisk afstand mellem de unge. Det anbefales derfor, at de unge besvarer via deres mobil eller tablet. 

Vigtig information

Vis alle

Statistisk undersøgelse

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres som en statistisk undersøgelse til brug for forskning og statistik med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. Data må således ikke anvendes til sagsbehandling. Kommunen behandler deltagernes CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Københavns Kommune gennemfører undersøgelsen med respondenternes CPR-numre koblet til besvarelserne. Formålet med at indsamle besvarelserne med CPR-numre er;  

  • at de unges besvarelser kan indgå i kommunale analyser om unges trivsel, sundhed og frafald foretaget af kommunes analyseenheder. CPR – numrene vil blive behandlet i pseudonymiseret form og med fortrolighed fra analysemedarbejderne. CPR-numrene vil blive slettet efter 5 år. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og resultater af analyser vil kun ske i anonymiseret form. 

CPR-nummeret vil blive slettet hos BørnUngeLiv, når data er overført til kommunen. 

Oplysningspligt

Da ungeprofilundersøgelsen er en statistisk undersøgelse med det formål at indhente generel viden om unge, skal der ikke indhentes samtykke fra forældre eller de unge forud for undersøgelsen. Københavns Kommune er dog forpligtet til at sikre, at de unge og forældrene til unge under 18 år modtager information forud for undersøgelsen. Københavns Kommune vil udarbejde det relevante informationsmateriale. Ungdomsuddannelsen vil modtage informationsmaterialet og besked om, hvordan det skal videreformidles.

Ansvarlig for Ungeprofilundersøgelsen

Københavns Kommune er dataansvarlig. Kommunen skal sikre overholdelsen af databeskyttelsesforordningen samt de i øvrigt til enhver tid gældende databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret og medlemsstaternes nationale ret. 

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres via portalen BørnUngeLiv. Københavns Kommune har indgået databehandleraftale og kontrakt med BørnUngeLiv. 

Københavns Kommune anbefaler, at I udpeger en tovholder på ungdomsuddannelsen. Tovholderen vil modtage yderligere information om undersøgelsen samt status på antal besvarelser undervejs. Jeres tovholder vil desuden blive inviteret til et møde med kontaktpersonen fra partnerskabet forud for gennemførslen af ungeprofilundersøgelsen, hvis I ønsker dette. 

Adgang til resultater

Kommunal undersøgelse

Ungeprofilundersøgelsen er en kommunal undersøgelse, der dækker elever, der går på en ungdomsuddannelse i Københavns Kommune - uanset bopælskommune. 

Rapporter

Når ungeprofilundersøgelsen er afsluttet, kan Københavns Kommune trække rapporter for den enkelte ungdomsuddannelse. Det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoner i rapporterne. 

Support og kontakt

Support

Det er muligt at få support alle hverdage i forbindelse med gennemførsel af ungeprofilundersøgelsen via BørnUngeLivs support. 

Kontakt

Hvis I har spørgsmål vedr. ungeprofilundersøgelsen i Københavns Kommune, kan I kontakte pmu@kk.dk.